INSPIRES Sp. z o. o. wraz z partnerami projektu: Stowarzyszeniem Podwórkowe Anioły dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Okres realizacji : 01.08.2019r. - 31.01.2020r.

Celem projektu jest podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia przez 72 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia z terenu województwa mazowieckiego.