Rekrutacja

Okres rekrutacji Uczestników projektu- 01.08.2019r.- 31.01.2020r.

Do projektu zapraszamy:

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia (wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki), w tym:

  • kobiety i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  • osoby bierne zawodowe lub bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby korzystając z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej określone w art.7ust. z dn.12.03.2004r.o pomocy społecznej
  • osoby o których mowa w art.1 ust.2 z dni 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym

w szczególności:

  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby korzystające z PO PŻ
  • Kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji na terenie miasta Radom

Rekrutacja ma za zadanie wyłonienie 72osób (44K,28M)(6gr x 12os.) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj.mazowieckiego

DOKUMENTY DO POBRANIA